‏‏לוגו בלומי וינפלד נבחר - עם עיגול לבן-01

תקנון מועדון לקוחות

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות 'Bqween' של המותג "פאות בלומי וינפלד" מבית "כרם שיווק והפצה בע"מ (מס' עוסק 039252507) להלן: "פאות בלומי וינפלד", העוסקת בייצור ושיווק פאות, תוספות שיער ומוצרים נלווים.
כתובתנו: הרב בר אילן 25 בני ברק. טלפון: 058-7655355. דוא"ל: blumi770@gmail.com

1.כללי:
1.1. תקנון זה קובע את הנהלים לפיהם יתנהל מועדון הלקוחות 'Bqween' (להלן: 'המועדון'). המועדון הינו מועדון הלקוחות של סלון הפאות בלומי וינפלד (להלן: 'פאות בלומי וינפלד') וינוהל על ידה.
1.2. פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסלול מועדון הלקוחות, לרבות דמי ההצטרפות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
1.3. בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את תנאי ו/או תוכניות המועדון ו/או ההצטרפות למועדון, כולל המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לחברי המועדון ו/או חלקים, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
1.4. בלומי וינפלד רשאית לשנות מעת לעת את סעיפי התקנון, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החל מעת שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש את חברי המועדון שהצטרפו למועדון עוד קודם שינוי התקנון.
1.5. במקרה של סתירה בין פרסום כלשהו לבין הוראות התקנון המצוי כאן ובמשרדי 'כרם שיווק והפצה בע"מ', יגברו הוראות התקנון.

2. הצטרפות וחברות במועדון:
2.1. חבר במועדון–הינה רוכשת אשר מילאה טופס הצטרפות, ועמדה במכלול תנאי המועדון (להלן 'חברה').
2.2. פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומה של לקוחה כחברה במועדון ו/או לבטל את חברותה של הלקוחה במועדון לאחר הצטרפותה מכל סיבה שהיא ובכל עת, לפי ראות עיניה בלבד וללא הודעה מראש. ביטול חברות הלקוחה כולל ביטול כלל הנקודות ו/או ההטבות שנצברו על ידה עד למועד הביטול.
2.3. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן והוא יחול במהלך כל רכישה שתתבצע על ידי החברה במועדון.
2.4. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה, כתובת, טלפון נייד, דואר אלקטרוני. פרטי חברות המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת פאות בלומי וינפלד מעת לעת. בעצם מילוי טופס ההרשמה הלקוחה מאשרת קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חברה שהחליטה במהלך חברותה במועדון כי איננה מעוניינת לקבל דיוור ו/או הודעות עדכון במדיה מסוימת ו/או הודעות SMS ו/או הודעות ווטסאפ, ו/או דוא"ל ו/או בכלל, תודיע על כך בהקדם לפאות בלומי וינפלד בהודעת טקסט למספר (ותוודא קבלת ההודעה) 058-7655355. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה על החברה ולא תשמע כל טענה כלפי פאות בלומי וינפלד ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוחה.
2.5. הנתונים האישיים אותם תמסור החברה כמפורט לעיל, יישארו בידיה של פאות בלומי וינפלד ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברה, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות, שליחת פרסומים ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי פאות בלומי וינפלד.
2.6. כל חברה רשאית לדרוש מפאות בלומי וינפלד, בכתב, כי המידע המתייחס אליה לא יימסר לאדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן או קבוע.
2.7. היה וניתנה הוראה כאמור בסעיף הקודם, פאות בלומי וינפלד תודיע לחברה בהודעה או אימייל, כי פעלה על פי הנחייתה ולא העבירה המידע לאחר. לא התקבל אישור בכתב מפאות בלומי וינפלד, תודיע החברה בכתב על אי קבלתו ותקבל אישור כאמור.
2.8. פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת פאות בלומי וינפלד תאפשר לחברה לממש את נקודות הזכות שצברה כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

3. השימוש בהטבות המועדון:
3.1. חברות במועדון הינה אישית מגיל 18 ומעלה.
3.2. חברות המועדון אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, פרט לחברת המועדון אשר מילאה את פרטיה בטופס ההצטרפות. חברת המועדון מתחייבת שלא לנצל את חברותה במועדון לרעה. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
3.3. פאות בלומי וינפלד תהיה רשאית לבטל חברות מועדון אשר תיעשה בו שימוש שלא כדין, או בניגוד להוראות התקנון.
3.4. חברות במועדון מקנה הטבות בסלון הפאות בלומי וינפלד שברחוב בר אילן 25 בבני ברק בלבד ובכלל זה ובאתר הרשמי www.blumiwigs.com, למעט נקודות מכירה אחרות–כדוגמת סלוני פאות בהן נמכרים מוצרים ו/או פאות של פאות בלומי וינפלד.

4. הטבות ושוברים למצטרפות:
4.1. במעמד החתימה על הצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרפת הטבות הצטרפות למועדון כדלקמן:
4.1.1. שובר מתנה בסך 100 נקודות למימוש קניה בבית העסק, החל משבועיים מיום ההצטרפות ועד 60 יום ממועד ההצטרפות, וזאת כהטבה חד פעמית.
4.1.2. הטבת יום הולדת – תקפה בחודש בו חל יום ההולדת הלועזי של חברת המועדון: 10% הנחה על פאה חדשה (או כל הטבה אחרת שפאות בלומי וינפלד תבחר לנכון). למימוש החל משבועיים מיום ההצטרפות. ללא כפל מבצעים.
4.1.3. פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בסעיף 4 על תתי סעיפיו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

5. צבירת נקודות לחברות המועדון:
5.1. מיד עם ההצטרפות למועדון תקבל החברה עבור כל רכישה מזכה בבית העסק פאות בלומי וינפלד נקודות זכות בשווי 5% מסכום הקניה נטו בפועל ועד 500 נקודות לקניה. יודגש כי פאות בלומי וינפלד תהא רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות לחברי המועדון ו/או בכלל.
5.2. "רכישה מזכה" – לעניין זה היא רכישת מוצר/ים חדש/ים במזומן ו/או באשראי ו/או בהעברה בנקאית ו/או בהמחאה בסלון פאות בלומי וינפלד ובתנאי שהתשלום שולם בפועל. לא כולל מוצר עליו יש הנחה ו/או מבצע ו/או שימוש בשובר ו/או קופון. ואינו כולל רכישה באמצעות תווי קניה מכל סוג שהם, רכישה מסובסדת באמצעות עמותה או ארגון חסד, ו/או רכישה במכירת עודפים. למען הסר ספק יובהר כי פאות בלומי וינפלד שומרת על זכותה להחליט האם בנסיבות בהן יש כפל מבצעים ניתן יהא לצבור ו/או לממש את נקודות הזכות ואם כן מהם אחוזי הצבירה.
5.3. שווי כל נקודת זכות אותה תצבור חברת המועדון הינו 1 ₪ בסלון הפאות ברחוב בר אילן 25 בני ברק. או 0.5 ש"ח ברכישה באתר. את הנקודות שנצברו ניתן יהא לממש, קרי – להפחית 0.5/1 ₪ בגין כל נקודה, מסכום העסקה שתבוצע לאחר העסקה בה נצברו נקודות הזכות ולאחר שחברת המועדון צברה בכרטיסה לכל הפחות 100 נקודות.
5.4. סך הנקודות שניתן לממש ברכישת פאה יעמוד על מקסימום של 1000 ₪. ברכישת שאר המוצרים ניתן לממש 50% נקודות מסך הרכישה הסופי וזאת החל מרכישה בסך של 350 ₪ ועד לרכישה בסך 1,000 ₪ באותו חודש.
5.5. במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות הזכות לא תתבצע צבירה של נקודות.
5.6. צבירת נקודות הזכות תהא לשנה אחת בלבד (12 חודשים מהמועד בו נצברו נקודות הזכות), כאשר רכישה נוספת בסלון הפאות בלומי וינפלד במהלך השנה הנ"ל, תאריך בשנה נוספת את מועד מימוש הנקודות, וזאת החל ממועד הרכישה האחרון הנ"ל. חברה שלא תרכוש במשך שנה מיום הרכישה האחרון תביא למחיקת נקודות הזכות שצברה. המחיקה תתבצע אוטומטית, ולאחר מכן לא תשמע כל טענה נוספת בעניין זה.
5.7. צבירת ומימוש נקודות הזכות מותנית בהצגת תעודת זהות ו/או אמצעי זיהוי אחר המקובל על פאות בלומי וינפלד.
5.8. נקודות הזכות אותן צברה חברת המועדון הינן נקודות אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.
5.9. במידה והחברה ניצלה יותר נקודות זכות מהמגיע לה בשל טעות, תקלה או שיבוש במחשבי/תוכנת פאות בלומי וינפלד, רשאית פאות בלומי וינפלד לדרוש מהחברה החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
5.10. כל המוצרים בסלון הפאות, שאינם בהנחה, ניתנים לרכישה באמצעות נקודות הזכות ופאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן ו/או אך ורק לחברות מועדון ו/או מוצרים מסויימים, בהם תתאפשר צבירה מוגדלת של נקודות ו/או קבלת הנחה אחרת ו/או נוספת ממחירו המקורי של המוצר.
5.11. החברה תהיה זכאית לעיין במידע המוחזק לגביה במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות הזכות שצברה.
5.12. מימוש הנקודות יתבצע ברכישה בבית העסק פאות בלומי וינפלד ו/או באתר הרשמי של פאות בלומי וינפלד לפי השווי דלעיל.
5.13. את הנקודות ניתן לממש בקניה של החל מ-350 ₪ ועד 1,000 .
5.14. הרישום הנמצא בידי פאות בלומי וינפלד הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצברה כל חברה.
5.15. חברה החשה עצמה נפגעת בכל הקשור לסכום נקודות הזכות שצברה, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאית לפנות בכתב לשירות הלקוחות של פאות בלומי וינפלד ולהעלות את השגותיה למייל blumi@blumiwigs.com, החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 21 ימי עבודה.
5.16. חברות המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של פאות בלומי וינפלד. פאות בלומי וינפלד אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיה האישיים של החברה ו/או מילויים באופן חלקי.
5.17. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון ו/או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה, ו/או כל סיבה אחרת של אי ניצול נקודות במועד הרכישה.
5.18. פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק באמצעות הודעות SMS ,דואר, דואר אלקטרוני וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

6. שונות:
6.1. ידוע לחברה כי פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברות המועדון, על פי שיקולי הנהלת פאות בלומי וינפלד מעת לעת.
6.2. עם ההצטרפות למועדון מקבלת החברה על עצמה את תקנון המועדון המפורט לעיל ולהלן לרבות שינויים שיערכו בו והמחייב את הצדדים.
6.3. פאות בלומי וינפלד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברות עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי פאות בלומי וינפלד.
6.4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
6.5. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
6.6. מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה כתוב בלשון נקבה. ואולם, כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם בלשון זכר.

איזה כיף שאת איתנו
בלונים
עקבי אחר תיבת הדוא"ל שלך
שלא תפספסי את חגיגת המבצעים שבדרך אלייך
רקע-01
בלונים
עקבי אחר תיבת הדוא"ל שלך
שלא תפספסי את חגיגת המבצעים שבדרך אלייך
רקע-01

רוצה להגדיל רווחים ולזכות בנופש חינם???

ערב פסח!
הלקוחות צובאות על פתח הסלון👒
אין לך מענה לכל אחת מהן?🤷‍♀️
הן יוצאות כלעומת שבאו? 😒
לא מצאו בתצוגה שלך את פאת החלומות והמשיכו הלאה...? 🤦‍♀️

פאות 4

😴חולמת לקבל:
✔ פאות יפהפיות עם שיער מדהים ללקוחות שלך
✔ שירות מכל הלב עם החלפת סחורה זמינה לפי הביקוש שלך
✔ פאות במגוון סגנונון עשיר
✔ מחיר נוח
✔ רווח מיידי של עשרות אלפי שקלים!
ה נ ו פ ש של הפאניות חינם!!!

רוצה למכור פאות בקלות
שפשוט יעופו מהמדפים?

⏱הזדרזי לסגור עסקה משתלמת

של 10 פאות מושלמות

שיכניסו לך רווח מינימום של 30,000 ש"ח

ואת מקבלת את הנופש חינם!!!!

הזדמנות שלא תחזור
לשבועיים בלבד

תשלומים נוחים מאוד!

בהתאמה לאפשרויות שלך!

צרי קשר כבר עכשיו

058-7655355